Stadgar


§ 1. Föreningens namn: Arvika Street Car Club

§ 2. Föreningens säte: Arvika

§ 3. Föreningens ändamål är att bevaka varandras interesse där det handlar om att hjälpa varanda med bilintresse, och ordna gemensamma träffar och tillställningar. All information sköts via internet

§ 4. Räkenskapsåret löper från 1/1—31/12

§5. Verksamheten bedrivs ideellt och ev medlemsavgift skall gå tillbaka på något sätt till medlemmar till så långt som är möligt.

§6. Alla och envar som betalt medlemsavg är fullvärdig medlem. De som på något vis smutskastar föreningen via personliga på hopp genom internet eller dyl uteslutes omedelbart utan rätt att återfå betald avgift. Föreningen skall anses sluten.

§7. Medlemsavgiften faställs genom årsmöte.

§8. Styrelsen är det beslutande organ

§9. Årsmötet skall hållas vid utgången av Nov om inget annat sägs

§10. Kallelse till årsmöte skall ske skrifligt via E.post eller d.y.l senast 3 veckor före utsatt tid, och kan vid behov kallas till extramöte med 1 vecka kallelse.

§11. På årsmöte skall frågor om:
Val av styrelse
Kallelsen skett i behörig ordning
Fastställande av medlemsavgift.

§12. Ordinare medlem äger 1 rösträtt. Vid oenigheter sker rösträkning

§13. Styrelsen består av:
1. Ordförande 2 år
1. Vice Ordförande 2 år
1. Sekreterare 1 år
1. Kassör 2 år
2. Ledamöter 1 år
3. Suppleanter 1 år
Styrelsens uppgift är at tillgodese medlemmar efter dess behov och inom rimliga gränser, men också följa föreningens syfte.

§14. Revisorer väljs vid årsmöte 1 år i taget 2st

§15. Regler för ändring av stadga sker vid extra innkallat möte, då det finns behov.

§16. Vid en ev upplösning av föreningen ska ev överskott gå til BRIS